องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ จ.นครปฐม

"นราภิรมย์ถิ่นคนดี มากมีสี่วัดสี่โรงเรียน พากเพียรทำนา งามตากล้วยไม้"

 

  • I-con ประชาสัมพันธ์.jpg
   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยแรก รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ....
  • I-con จัดซื้อจัดจ้าง.jpg
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6-8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อม...
  • I-con กิจกรรม.jpg
   องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56