องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ จ.นครปฐม

“ วิสัยทัศน์การพัฒนา ....ชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภคเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมน้อมนำสุขภาวะ วัฒนธรรมดี การศึกษาเด่น ประชาชนร่มเย็น เศรษฐกิจยั่งยืน พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,251