เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,อบต.นราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์

199 หมู่ที่ 6 ตำบลนราภิรมย์
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
73130

โทรศัพท์ 034-962-373
โทรสาร 034-962-373


หมายเลขภายใน
กด 0 : ประชาสัมพันธ์
กด 14 : สำนักงานปลัด
กด 12 : กองคลัง
กด 13 : กองช่าง
กด 15 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 16 : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์
กด 17 : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์
กด 18 : รองนายก - เลขานายก

อีเมล์ naraphirom@hotmail.com0.02s. 0.50MB