เมนูหลัก

ระเบียบ - ระเบียบ พรบ. พรก.

หัวข้อวันที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255226 พ.ย. 52
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.255226 พ.ย. 52
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255226 พ.ย. 52
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.255226 พ.ย. 52
พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.250124 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.254324 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.254324 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255024 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.254324 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.253924 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.254224 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.252124 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.252524 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.253224 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.253524 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.253724 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.253824 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.253924 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.254224 มิ.ย. 52
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.251924 มิ.ย. 52

ลำดับที่ 21-40 | 2/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB