เมนูหลัก

ระเบียบ - ระเบียบ พรบ. พรก.

หัวข้อวันที่
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทม.สระบุรี จ.สระบุรี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีและเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ.252519 พ.ค. 52
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.252019 พ.ค. 52
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.252019 พ.ค. 52
พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 พ.ศ. 252519 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 252918 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.250318 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 253418 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 252718 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 252718 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250018 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250818 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.251018 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247518 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 252218 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.254218 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.249718 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 254218 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 254018 พ.ค. 52

ลำดับที่ 61-80 | 4/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB