เมนูหลัก

ระเบียบ - ระเบียบ พรบ. พรก.

หัวข้อวันที่
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250918 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 254218 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253515 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254215 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253715 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.254015 พ.ค. 52
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249615 พ.ค. 52
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ6 ม.ค. 52
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254226 มิ.ย. 51
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254226 มิ.ย. 51
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 254226 มิ.ย. 51
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม26 มิ.ย. 51
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม26 มิ.ย. 51
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม26 มิ.ย. 51
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.25515 มี.ค. 51
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ16 ก.ค. 50
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ16 ก.ค. 50
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 255016 ก.ค. 50
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ30 เม.ย. 50
พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 252930 เม.ย. 50

ลำดับที่ 81-100 | 5/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB