เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.นราภิรมย์อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2564อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปี 2563อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2563อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
การป้องกันการทุจริตอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB