เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 48 / 2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 47/ 2564 เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 46/ 2564 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนครปฐมอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 45/2564 เรื่อง กำหนดระยะเวลา เปิด-ปิด การให้บริการของสถานประกอบการบางประเภทอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 44/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยกเว้นกรณีการเดินทางเข้าจังหวัดนครปฐมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 19/2564 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า รพ.สต.นราภิรมย์ หมู่ที่ 4อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากคลองประปาถึงถนนคอนกรีตใหม่อบจ. หมู่ที่ 8อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
อบต.นราภิรมย์ ร่วมรณรงค์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย100%อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6 (เงินอุดหนุน)อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-006 สายบ้านคลองพระมอพิสัย หมูู่ที่ 9อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส"อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสิ้นสุดคอนกรีตใหม่ หมู่ที่ 6-8 ถึงสามแยกโรงเรียนวัดพระมอพิสัย หมู่ที่ 8อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประชุมสภาฯ ,อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 31/2564 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (COVID-19) เพิ่มเติมอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 30/2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดนครปฐมอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.33s. 0.50MB