เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 48 / 2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว111 เม.ย. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 47/ 2564 เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)110 เม.ย. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 46/ 2564 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนครปฐม110 เม.ย. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 45/2564 เรื่อง กำหนดระยะเวลา เปิด-ปิด การให้บริการของสถานประกอบการบางประเภท110 เม.ย. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 44/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยกเว้นกรณีการเดินทางเข้าจังหวัดนครปฐมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 19/2564 ลงวันที่ 31 มกราคม 256419 เม.ย. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์68 เม.ย. 64
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 34119 มี.ค. 64
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ6712 มี.ค. 64
อบต.นราภิรมย์ ร่วมรณรงค์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย100%5312 มี.ค. 64
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า722 มี.ค. 64
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส"3225 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 3419 ก.พ. 64
ประชุมสภาฯ ,อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย7615 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 31/2564 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (COVID-19) เพิ่มเติม3510 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 30/2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดนครปฐม7510 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 29/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยกเว้นกรณีการเดินทางเข้าจังหวัดนครปฐมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 19/2564 ลงวันที่ 31 มกราคม 256413710 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 28/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม2310 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 27/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม289 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 26/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม175 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 25/2564 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม175 ก.พ. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB