เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ427 ต.ค. 63
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอบางเลน323 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์1513 ต.ค. 63
๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2213 ต.ค. 63
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างธรรมมาภิบาล1729 ก.ย. 63
"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก"1028 ก.ย. 63
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25641125 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การใช้ถังดักไขมัน4321 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีและประชาชน5016 ก.ย. 63
โครงการ"เยาวชนนราภิรมย์ ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณี ใส่ใจวิถีชาวนา"656 ก.ย. 63
ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนราภิรมย์ และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563676 ก.ย. 63
โครงการประเพณีทำขวัญข้าว406 ก.ย. 63
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์รับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนแนวคลองประปาฝั่งตะวันตก5128 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25633628 ส.ค. 63
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาบุคลิกภาพสตรีตำบลนราภิรมย์1725 ส.ค. 63
รับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 25633921 ส.ค. 63
ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานของ Care giver ร่วมกับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2319 ส.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนราภิรมย์3517 ส.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25633217 ส.ค. 63
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม อบต.นราภิรมย์ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ7111 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB