เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ท้องถิ่นมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง
สังคมสุขภาวะยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่
สาธารณูปโภคเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมน้อมนำสุขภาวะ
ศึกษาเทคโนโลยี นวัตวิถีพลังงาน
สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน ”ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน
1.2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และศาสนสถาน
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรม SME
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
3.3 ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและการสวัสดิการ
3.5 การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย
3.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
3.8 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
4.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 บำรุงรักษาแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย
4.3 การดูแลรักษา พัฒนาพื้นที่สาธารณะ
4.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
4.5 พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
4.6 การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย
5.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ช่วยเหลือ อปท.
5.4 ปรับปรุง พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร
5.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6 ส่งเสริม พัฒนารายได้ และจัดการทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.7 ปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
5.9 สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนางาน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
กลยุทธ์
6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ระบบการกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
6.2 พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคม
6.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการผังเมือง เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
6.5 พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค
0.02s. 0.50MB