เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายทองย้อย วงษ์อุบลศรี

  ประธานสภาอบต.นราภิรมย์

 • นายประยงค์ สังข์ภิรมย์

  รองประธานสภาอบต.นราภิรมย์

 • นายชาญวิทย์ ศรีจันทึก

  เลขานุการสภาอบต.นราภิรมย์สมาชิกสภา

 • นายบุญมาก เปลี่ยนเที่ยงธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางสาวบังอร ภิรมย์พูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายประเทือง โพธิ์สวรรค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมศักดิ์ ปานมีทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายอมรชัย เปลี่ยนเที่ยงธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสาวอรทัย เอี้ยวเจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบุญเชิด นาคประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายประสิทธิ์ นรศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเปรม นรารัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสาวจุฑารัตน์ บุญเปียก

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายมานัส วัฒนาวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายเจษฏา พานทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายพนม นราดิษฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสาวศิริรัตน์ ดวงจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายบุญชู ศรีแสงฉาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายประสาท เหม็งชัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายบันลือศักดิ์ นราทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

0.02s. 0.50MB