เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสยาม แจ่มกระจ่าง

  นายกอบต.นราภิรมย์

 • นายสะอาด ภิรมย์พูล

  รองนายกอบต.นราภิรมย์

 • นางศรินทร์ทิพย์ สุทธาธาร

  รองนายกอบต.นราภิรมย์

 • นายสันทัด ประเสริฐ

  เลขานุการนายกอบต.นราภิรมย์0.02s. 0.50MB