เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายชาญวิทย์ ศรีจันทึก

  ปลัดอบต.นราภิรมย์สำนักปลัด

 • นายอดิศักดิ์ สวัสดิผล

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวธนัทพัชร์ ทองเปรม

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ ศรีไชยเลิศ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวดลกนก ล้ำเลิศ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายธนธร แก้วไทรแย้ม

  นิติกรปฏิบัติการ

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง)

 • นายณัฐพัชร์ ธีระวงศ์ภิญโญ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวเมชญา ภิรมย์ศรี

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุมาพร แจ่มกระจ่าง

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวอุบล ภิรมย์ปักษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธนิสร อินทสร

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอำนาจ พิกุลทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางประหยัด ปานมีทรัพย์

  ภารโรง

 • นายศิริชัย พวงพิพัฒน์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอุทัย นราจุน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายลิขิต บุญเฉย

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายมนต์ชัย ประทุมถม

  ยาม

กองคลัง

 • นางอารีรัตน์ จันทร์แสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางเพชรจรัส ชัยยะ

  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 • นางสาวกัญญาลักษณ์ ปลัดท้วม

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นายเจริญพร กาบตุ้ม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

 • นางสมหมาย แจ่มกระจ่าง

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวสมศรี ฆ้อนเที่ยงธรรม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวเสาวลักษณ์ พลดอน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวชัญญ์นภัส กิจจาธนาภิรมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาววิภากร จันทร์อ่ำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวกัญณฐา แสงเผือก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจิรกิตติ์ กิตติวิบูลย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายสันติ ภิรมย์ดา

  นักการ

กองช่าง

 • นายวิฑูรย์ ทิมฉิม

  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 • -ว่าง-

  วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)

 • นายวิฑูรย์ ทิมฉิม

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงาน (ปง./ชง.)

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

 • นายสายันต์ ศรีกลัดหนู

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวศศิพร ศรีสนิท

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายประวิทย์ ปานมีทรัพย์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายธวัชชัย เกิดประดับ

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายพงษ์เพชร กองแก้ว

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายประเสริฐ ภิรมย์เอี่ยม

  คนงาน

 • นายโชคชัย โพธิ์สวรรค

  คนงาน

 • นางสาวธิติยา เกิดประดับ

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • นาวสาวจารุณี โคกะทิง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางนันท์นภัส ชื่นบาน

  ครู

 • นางสาวสรัญญา บุญเปียก

  ครู

 • นางสาววาสนา อ่อนสมกิจ

  ครู

 • นางสาวภคกานต์ ฉิวภิรมย์

  ครู

 • นางสาวทราย ประเสริฐ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวอรษา บุญเกิด

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุนิสา ภิรมย์เจียว

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวยุวดี แป้นปัทถา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวยุพิน นิ่มเนียม

  คนงาน

กองสาธารณสุขฯ

 • นายอดิศักดิ์ สวัสดิผล

  หัวหน้าสำนักปลัด
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวไอลดา พิกุลศรี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • (ว่าง)

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวเพ็ญประภา นรศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • (ว่าง)

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายมนต์ชัย ศรีแจ่มดี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายอิทธิพล บุญรอด

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายนิติพนธ์ สอิ้งทอง

  คนงาน

 • นายชัชวาล ปิ่นทองคำ

  คนงาน

 • นายประจักษ์ ภิรมย์ฤทธิ

  คนงาน

 • นายเฉลียว รอดเริงรื่น

  คนงาน

 • นายชัช ฮวดศรี

  คนสวน

0.02s. 1.00MB