เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติ อบต.นราภิรมย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา (ฉบับที่2)174
ข้อบัญญัติ อบต.นราภิรมย์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3) 165
ข้อบัญญัติ อบต.นราภิรมย์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611205
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1259
ข้อบัญญัติกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล1188

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB