เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564125
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566112
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2564132
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์121
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล339
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล330
การป้องกันการทุจริต6215
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต6257
ข้อบัญญัติ อบต.นราภิรมย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา (ฉบับที่2)163
ข้อบัญญัติ อบต.นราภิรมย์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3) 159
การบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล294
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2561-2563120
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)1133
ข้อบัญญัติ อบต.นราภิรมย์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611182
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม5113
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2563137
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2563192
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563111
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ2562143
ข้อบััญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ2561133

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB