เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า รพ.สต.นราภิรมย์ หมู่ที่ 42115 มี.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากคลองประปาถึงถนนคอนกรีตใหม่อบจ. หมู่ที่ 82615 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6 (เงินอุดหนุน)141 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-006 สายบ้านคลองพระมอพิสัย หมูู่ที่ 9111 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสิ้นสุดคอนกรีตใหม่ หมู่ที่ 6-8 ถึงสามแยกโรงเรียนวัดพระมอพิสัย หมู่ที่ 81016 ก.พ. 64
ประกวด-ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6 (เงินอุดหนุน)85 ก.พ. 64
ประกวด-ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-006 สายบ้านคลองพระมอพิสัย หมูู่ที่ 955 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสิ้นสุดคอนกรีตใหม่ หมู่ที่ 6-8 ถึงสามแยกโรงเรียนวัดพระมอพิสัย หมู่ที่ 863 ก.พ. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-006 สายบ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ที่ 9 บ้านคลองพระมอพิสัย3718 ม.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-004 สายบ้านคลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4-6 บ้านคลองสว่างอารมณ์10418 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เงินอุดหนุน)4015 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6 (เงินอุดหนุน)4015 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำซอยศุภาภิรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนราภิรมย์22721 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสิ้นสุดคอนกรีตใหม่เส้น หมู่ที่ 6-8 (เงินเหลือจ่าย)15516 ก.ย. 63
ประกวด-ประกาศ โครงการวางท่อระบายน้ำซอยศุภาภิรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนราภิรมย์15714 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยศุภาภิรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนราภิรมย์14314 ก.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสิ้นสุดคอนกรีตใหม่เส้นหมู่ที่ 6-8 ถึงสามแยกโรงเรียนวัดพระมอพิสัย หมู่ที่ 8 บ้านคลองพระมอพิสัย2489 ก.ย. 63
ประกวด-ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-8 (เงินเหลือจ่าย)708 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-8 (เงินเหลือจ่าย)492 ก.ย. 63
รายงานการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 256323630 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB