เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน และตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลลำพญา และตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน

ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติ 5 สาย เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีพื้นที่บางส่วนติดแม่น้ำ ช่วงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขัง


ลักษณะภูมิอากาศ

ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้มีฝนตกทั่วไป

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ มีเนื้อที่ 56.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,368.75 ไร่ มีลักษณะสภาพพื้นที่ ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่านส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวนผัก ทำสวนผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบเต็มพื้นที่ประกอบด้วย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 คลองนราภิรมย์ นายบุญส่ง ศรีแก้ว
2 คลองนราภิรมย์ กำนันสรวิทย์ รัตนภิรมย์
3 คลองนราภิรมย์ นายมานพ ภิรมย์ชื่น
4 คลองสว่างอารมณ์ นายบุรินทร์ กล่อมเลิศ
5คลองเจ้า นางศรีวรรณ รองเย็น
6คลองสว่างอารมณ์ นางประนอม ภิรมย์สนธิ์
7 คลองสิบศอก นายมานะ บุญเปียก
8 คลองพระมอพิสัย นายฉลวย ภิรมย์เจียว
9คลองพระมอพิสัย นายศักดิ์ดา พานแก้ว
10หัวคู้ นายมานพ อ่อนดี
11คลองพระมอพิสัยใต้ นายเศกศัลย์ พานแก้ว

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

จำนวนประชากร (คน)
ปีตำบลชายหญิงรวม
2559 นราภิรมย์ 2,606 2,599 5,205
2560 นราภิรมย์ 2,641 2,657 5,298
2561 นราภิรมย์ 2,667 2,675 5,342
2562 นราภิรมย์ 2,693 2,711 5,404

* ปี 2562 ข้อมูลระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระบบสถิติทางการทะเบียน
0.02s. 0.75MB