เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ลักษณะการคมนาคมโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง มีถนนคอนกรีตเป็นบางเส้น บางส่วนยังเป็นถนนหินคลุกมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดลำบาก โดยมีถนนสายต่างๆ ดังนี้

ลำดับ ชื่อสายทาง หมู่ที่กว้าง(ม.) ระยะทาง(ม.)ชนิดจราจร
1 ถนนสายบ้านคลองทวีวัฒนา – บ้านคลองนราภิรมย์ 3-15 4,000 ลาดยาง
2 ถนนสายบ้านคลองนราภิรมย์ – บ้านคลองสว่างอารมณ์ 3,4,6,56 8,560 ลาดยาง
3 ถนนสายบ้านคลองทวีวัฒนา
ถนนสายบ้านคลองทวีวัฒนา
ถนนสายบ้านคลองทวีวัฒนา
5
5
5
5
5
4
300
3,700
1,100
คอนกรีต
ลาดยาง
หินคลุก
4 ถนนสายบ้านคลองสว่างอารมณ์
ถนนสายบ้านคลองสว่างอารมณ์
ถนนสายบ้านคลองสว่างอารมณ์
4,6
4,6
4,6
5
5
5
185
3,000
1,015
คอนกรีต
ลาดยาง
หินคลุก
5ถนนสายบ้านคลองสิบศอก
ถนนสายบ้านคลองสิบศอก
7
7
5
4
2,600
400
ลาดยาง
หินคลุก
6ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
9
9
9
5
5
6
72
700
1,200
ลูกรัง
หินคลุก
ลาดยาง
7 ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
9-11
9-11
9-11
6
6
6
200
1200
500
คอนกรีต
ลาดยาง
คอนกรีต
8 ถนนสาย รพ.สต.นราภิรมย์ – บ้านคลองพระมอพิสัย4-115 2,300 ลาดยาง
9ถนนสายบ้านคลองสว่างอารมณ์ – บ้านคลองพระมอพิสัย 6-8 6 2,500 ลาดยาง
10ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
ถนนสายบ้านคลองพระมอพิสัย
8
8
8
6
6
6
200
800
1,100
ลาดยาง
หินคลุก
ลาดยาง
11ถนนสายปลายนา 1,4,6,7 8,9,11 8,600 หินคลุก
12ถนนสายบ้านพระมอพิสัย – บ้านแหลมชะอุย 9 6 1,000 ลาดยาง


โทรศัพท์

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลนราภิรมย์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์บ้านมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่งไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
0.02s. 0.50MB