เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง


ด้านการสาธารณสุข

การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลนราภิรมย์ นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนราภิรมย์ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองสว่างอารมณ์


การสังคมสงเคราะห์

มีการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ รายละเอียดโครงการ ดังนี้

- โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียง- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการ0.01s. 0.50MB