เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ตำบลนราภิรมย์มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,177 ครัวเรือนการประปา

หอถังประปา จำนวน 24 แห่ง
0.02s. 0.50MB